ആർക്ക് അർജ്ജുൻ  1. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഇനി മലയാളത്തിലും ആഘോഷിക്കാം

    സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോകവ്യാപകമായ ആഘോഷമാണല്ലോ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. ഇംഗ്ലീഷുകാര്...

  2. ഇങ്ക്‌സ്കേപ്പിനെ പരിചയപ്പെടാം

    ജീവിതത്തില്‍ ചിത്രം വരക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല. ഭാഷയുടെ ആദ്യ രൂപമായ ഗുഹാ ചിത്രങ്ങള്‍ മുതല്‍ ഇന്ന് ഡിജിറ്റല്‍ ...