അനൂപ് പനവളപ്പിൽ  1. Fcitx നിവേശക (ഇന്‍പുട്ട്) ഫ്രേംവര്‍ക്കില്‍ മലയാളം പിന്തുണ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന വിധം

    IBus ഫ്രേംവര്‍ക്കില്‍ സ്വനലേഖയുടെ സഹായത്തോടെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതു് എങ്ങനെ എന്നു് നന്ദജയുടെ പോസ്റ്റില്‍ വിശദമാക്ക...