നന്ദകുമാർ എടമന  1. ഡെബീയന്‍ 9 (സ്ട്രെച്ച്) പുറത്തിറങ്ങി

    ഡെബീയന്‍ ഗ്നു/ലിനക്സിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഡെബീയന്‍ 9 “സ്ട്രെച്ച്” (Stretch) ജൂണ്‍ 17-ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഉബുണ്ടുവടക്കമുള്ള...

  2. നാഴികക്കല്ലായി ഫയര്‍ഫോക്സ് 29

    ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകള്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വെബ് ബ്രൗസറായ മോസില്ലാ ഫയര്‍ഫോക്സിന്റെ പുതിയ പതി...