പ്രൈം ജ്യോതി  1. ഓപ്പണ്‍സ്ട്രീറ്റ്മാപ്പ്

    വിക്കിപീഡിയ പോലെ ആര്‍ക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാപ് ആണ് ഓപ്പണ്‍സ്ട്രീറ്റ്മാപ്പ്. ഒരു റോഡ് അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനം എന...

  2. ലിനക്സ് ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ് #1

    ലിനക്സ് ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് കെർണലിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഒരു ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തി...