ഋഷികേശ് കെ ബി  1. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം

    മനുഷ്യജീവിതത്തില്‍ കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച കണ്ടു പിടുത്തമായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റേത്. സങ്കീര്‍ണ്ണവും ഒരുപാട് സമ...