ലിനക്സ് ഫയല്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍


  ലിനക്സിലെ വിവിധ ഫയല്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരമ്പര.


 1. ലിനക്സ് ഫയല്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ #3

  ഇന്ന് ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും ഫയല്‍ സിസ്റ്റങ്ങളില്‍ ഓരോ ഫയലിനും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അനുമതികള്‍ ഉണ്ട്. ഒരൊറ്റ ഉപ...

 2. ലിനക്സ് ഫയല്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ #2

  ഒരു ഫയല്‍ സിസ്റ്റത്തിന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഫയലുകളുടെ എണ്ണത്തിന് പരിമിതി ഉണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റങ്...

 3. ലിനക്സ് ഫയല്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ #1

  ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്കിലെ എംബിആര്‍, ഇബിആര്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു. ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടീഷ്യനിലെ ഫ...

 4. ലിനക്സ് ഫയല്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ #0

  വിവരങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ച് വക്കാന്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ ഡിസ്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവുകള്‍, മാഗ...