ഇന്റര്‍ പ്രോസസ്സ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍


  രണ്ടു് പ്രോസസ്സുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ലിനക്സ് അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങളില്‍‍ എങ്ങിനെ സാധ്യമാകുമെന്നു വിശദമാക്കുന്നു. മാതൃകാലൈബ്രറികള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സീ പ്രോഗ്രാമുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.


 1. ഇന്റര്‍ പ്രോസസ്സ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ #2: പൈപ്പുകള്‍

  ഒന്നിലധികം പ്രോസസ്സുകള്‍ക്ക് ഒരു കുഴലിലൂടെ എന്നവണ്ണം വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാധിയാണ് പൈപ്പുകള്‍. ഇവക്ക് ...

 2. ഇന്റര്‍ പ്രോസസ്സ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ #1: സിഗ്നല്‍

  സിഗ്നലുകള്‍ ഇന്റര്‍ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും അവയുടെ സാധ്യതകള്‍ പരിമിതമാണ്. എന്നാല...

 3. ഇന്റര്‍ പ്രോസസ്സ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ #0

  എല്ലാ മള്‍ട്ടി പ്രോസസ്സ് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഒന്നിലധികം പ്രോസസ്സുകള്‍ ഒരേ സമയത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടാക...