ലിനക്സ് കേണല്‍


    എന്താണ് ലിനക്സ് കേണല്‍, എങ്ങിനെയാണ് ലിനക്സ് കേണല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു് എന്നു് തുടങ്ങി കേണല്‍ സോഴ്സ്കോഡ് സ്വയം കമ്പൈയ്ല്‍ ചെയ്തു് ഉപയോഗിയ്ക്കാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.


  1. ലിനക്സ് കെർണൽ കമ്പൈലേഷൻ ഭാഗം - #1 കെർണൽ സോഴ്സ് ഡയറക്ടറികള്‍.

    ലിനക്സ് കെർണലിലെ ആർക്കിടെക്ചറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ പറ...

  2. ലിനക്സ് കെർണൽ കമ്പൈലേഷൻ #0 - ലിനക്സ് കെർണൽ: സോഴ്സ് കോഡ്

    ഫിൻലൻഡുകാരനായ ലിനസ് ടൊർവാൾഡ്സ് ഹെൽസിങ്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വയസ...