അൽഫാസ് എസ് റ്റി  1. പുതുമകളുമായി ഉബുണ്ടു 14.04 എല്‍ടിഎസ് ട്രസ്റ്റി താര്‍

    ഈ ഏപ്രിലിലും ഉബുണ്ടുവിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിറങ്ങി. ട്രസ്റ്റി താര്‍ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പതിപ്പ് ദീര്‍ഘകാല പിന്തുണ (എ...