സൂരജ് കേനോത്ത്  1. സ്വാതന്ത്യം, പ്രകൃതി: ചില കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ചിന്തകള്‍

    ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ എട്ടാം തീയതി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോസ് എക്സ്പിക്ക് നല്കിയിരുന്ന പിന്തുണ അവസാനിച്ചിരിപ്പിക്കുയാണ്. ഇത...