നിങ്ങളുടെ ലിനക്സിനെ അറിയൂ.


    ലിനക്സ് ഒാപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരമ്പര.


  1. നിങ്ങളുടെ ലിനക്സിനെ അറിയൂ #1

    നിങ്ങളുടെ ലിനക്സിനെ അറിയൂ.ലിനക്സ് അല്ലെങ്കില്‍ ഏതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യപടി അതിനു...

  2. നിങ്ങളുടെ ലിനക്സിനെ അറിയൂ #0

    നിങ്ങളുടെ ലിനക്സിനെ അറിയൂ.ഉബുണ്ടു പോലെയുള്ള ഡസ്ക്ടോപ്‌ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളുടെ വരവോടെ അല്ലെങ്കില്‍ മെച്ചപ്പെടലില...